Physical & Computational Genomics Division 2018

Chuang, Trees-Juen

  • Li-Yuan Hung, Yen-Ju Chen, Te-Lun Mai, Chia-Ying Chen, Min-Yu Yang, Tai-Wei Chiang, Yi-Da Wang, and Trees-Juen Chuang*, 2018, “An evolutionary landscape of A-to-I RNA editome across metazoan species”, Genome Biology and Evolution, 10, 521-537. (SCI)

Language

Publications